rozpozná kontext, ve kterém jsou různé formy sdělení tvořeny

KKK-POR-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • do výuky pravidelně zařazuji také autentické texty a jiná jazyková či obrazná sdělení (novinové články, příspěvky na sociálních sítích, fotografie, ilustrace, mapy, schémata a diagramy, videa apod.)
  • pravidelně s žáky problematizuji interpetaci jazykových či obrazných sdělení, diskutuji s nimi o jejich možných významech a o komunikačním záměru, kterého chtěl autor dosáhnout
  • vytvářím situace, při kterých jsou žáci nuceni volit mezi různě vhodnými receptivními strategiemi, např. zadáním konkrétního cíle poslechu či čtení (abstrahovat hlavní myšlenku, odpovědět na vytyčené otázky, doplnit chybějící informace, připravit poznámky pro další využití apod.), vytyčením časového limitu apod.; zpětně s žáky na tento proces reflektuji
  • uvědomuji si, že žákův neúspěch v řešení úkolu nemusí plynout z jeho neporozumění dané látce, ale pouze ze způsobu zadání takového úkolu 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: úroveň pozornosti a zapojenosti do komunikačního aktu

  • rozpozná, popř. reaguje na většinu nepřímo vyjádřených významů
  • částečně zhodnotí záměr autora a způsob, kterým jej chce uskutečnit (např. klamání adresáta, zamlčování některých informací, subjektivní vs. objektivní postoj autora atd.)

komponenta: funkčnost a situačnost

  • vybírá mezi různými receptivními strategiemi (např. mezi vyhledávacím, orientačním a studijním čtením, mezi praktickým, kritickým a aktivním nasloucháním atd.) ačkoli není vždy schopen použít tu, která by odpovídala komunikačnímu záměru a komunikační situaci

Očekávané výsledky učení