pracuje s ukázkami konkrétních právních textů, jako je Ústava ČR, zákony, různé typy smluv

CAS-VKO-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák čte s porozuměním vybrané pasáže z různých právních textů, orientuje se ve struktuře těchto textů, identifikuje klíčová slova a klíčové myšlenky, dohledává významy slov, která nezná, shrnuje obsah textu, srovnává různé právní texty a porovnává jejich podobnosti a rozdíly. Žák rozpozná, jak se jednotlivé texty liší a jaké jsou jejich společné prvky. Využívá právní texty jako oporu pro řešení konkrétních nebo modelových situací. Posuzuje, které části právních textů jsou relevantní pro řešení daných situací. Jedná se o zkušenostní výsledek učení.

Žáci by měli procvičovat čtenářskou gramotnost na odborných textech, se kterými se již setkávají a budou se dále setkávat ve svém občanském životě. Měli by být schopní se v textech orientovat a vyčíst z nich konkrétní informace. Očekávaný výsledek učení představuje důležitou činnost, která pomáhá žákům zbavovat se ostychu ze čtení odborných textů. Směřuje také k aplikaci v reálných životních situacích a pomáhá lépe porozumět právům a povinnostem. Tím zvyšuje i vlastní právní odpovědnost.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • čte s porozuměním vybrané pasáže z různých právních textů
  • posuzuje celkové uspořádání a strukturu vybraných právních textů
  • vlastními slovy shrnuje obsah odborného právního textu
  • vyhledává klíčová slova a klíčové myšlenky v odborném právním textu
  • s oporou o konkrétní právní texty řeší jednoduché problémové úlohy nebo situace

Očekávané výsledky učení