diskutuje o komunikačních funkcích a o smyslu konkrétního textu

JJK-CJL-001-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák rozpozná podle záměru mluvčího a jeho způsobu vyjádření komunikační funkci výpovědi a přiměřeně na ni reaguje. O těchto situacích diskutuje a uvědomuje si, za jakých okolností dochází k dezinterpretaci. Podobně je tomu u psaných textů, u nichž je důležité poznat nejen autorův záměr, ale obsah a způsob, jakým byl text napsán.

V každé komunikační situaci je důležité, aby mluvčí vyjádřil svůj záměr. Tomuto záměru pak odpovídá způsob pronesení výpovědi. Na základě správného pochopení záměru může posluchač adekvátně reagovat. Žák rozpoznává komunikační záměr a analyzuje obsah a způsob sdělení, aby si uvědomil konkrétní smysl textu, a vyhnul se tak manipulaci či nesprávné interpretaci.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • diskutuje o variantách komunikačních výpovědí, které již zná (otázka, výzva, oznámení atd.) a roztřídí je pomocí charakteristických znaků (obohacení o novou informaci, dosažení toho, co chceme)
  • porozumí funkci jednotlivých druhů výpovědi
  • rozpozná záměr mluvčího/autora
  • analyzuje obsah i způsob sdělení (jazykové prostředky) a tyto znaky následně porovná se záměrem komunikační výpovědi (o co autorovi šlo)
  • interpretuje nosné myšlenky a diskutuje o smyslu textu (psaný text) či adekvátně reaguje na výpověď (ústní komunikace); popřípadě parafrázuje, ujistí se tak v postoji mluvčího

Očekávané výsledky učení