posoudí výpověď v konkrétní situaci vzhledem k postoji mluvčího a adekvátně reaguje

JJK-CJL-001-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák rozpozná podle způsobu vyjádření komunikační funkci výpovědi a záměr mluvčího a přiměřeně na ni reaguje. Aktivní naslouchání a schopnost doptat se na nejasné informace, které mluvčí podává, patří mezi techniky efektivní a asertivní komunikace, která je předpokladem vzájemné spolupráce.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně naslouchá
  • doptá se, pokud si není jistý obsahem sdělení
  • odlišuje rozkaz od prosby, oznámení, přání, otázky
  • rozezná komunikační záměr mluvčího (chce informovat, pobavit, varovat)
  • vyhodnotí obsah sdělení a reaguje na něj

Očekávané výsledky učení