vědomě se vyjadřuje k obsahu předchozího sdělení

KKK-AKN-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • prostřednictvím různých aktivit a her trénuji schopnost žáků pozorně a soustředně naslouchat (např. Simon říká, bingo atd.)
 • na začátek hodiny čas od času zařadím krátké dýchací či meditační cvičení, které pomáhá žákům uklidnit mysl a soustředit se na daný okamžik
 • nechávám žáky vědomě se vyjadřovat k obsahu předchozího sdělení (anpř. shrnutím předchozí párové nebo skupinové diskuze; shrnutím práce nahlas přečteného příběhu; hraním her, jako je tichá pošta apod.)
 • do výuky zařazuji prvky dramatické výchovy a role-play, při kterých se žáci musí vcítit do zadaných rolí a reagovat na situace podle postav, které hrají
 • nechávám žáky reagovat na prožité komunikační situace a s nimi spojené úspěchy a neúspěchy; nechávám je vcítit se do svých spolužáků, identifikovat komunikační fauly apod.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: pozornost a soustředěnost

Během mluvené interakce v běžných, každodenních situacích

 • ve své reakci na předchozí sdělení demonstruje porozumění vybraným jazykovým (např. obsahu otázky, žádosti, sdělení apod.) i tělesným (gesta, výrazu tváře apod.) prostředkům komunikačního partnera, ačkoli může mít problém soustředit se na delší sdělení
 • dává prostředky jazykovými (např. souhlasnými signály) i tělesnými (např. očním kontaktem, přikyvováním) komunikačnímu partnerovi najevo, že naslouchá jeho sdělení
 • neprojevuje se způsobem, který by vůči komunikačnímu partnerovi mohl působit nezdvořile či rušivě (např. nesouhlasným kýváním hlavou zdviženým obočím, skákání do řeči, popř. vykonáváním paralelní aktivity, která je v dané situaci nevhodná)

komponenta: flexibilita

 • průběžně a včas dává jazykovými i tělesnými prostředky zdvořile na vědomí, pokud něčemu nerozumí

komponenta: reflektování komunikačních problémů

 • s pomocí učitele zpětně reflektuje na kvalitu komunikačního procesu a identifikuje základní problémy a jejich příčiny (např. komunikační fauly, nedorozumění apod.)

Očekávané výsledky učení