v každodenních komunikačních situacích uzpůsobuje vlastní projev tak, že aktivně reaguje na projev partnera a tím přispívá ke kultivovanosti konkrétní situace

KKK-AKN-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • na začátek hodiny čas od času zařadím krátké dýchací či meditační cvičení, které pomáhá žákůpm uklidnit mysl a soustředit se na daný okamžik
  • do výuky zařazuji prvky dramatické výchovy a role-play, v rámci kterých žáci přebírají různé role v simulovaných komunikačních situacích a experimentují s různými způsoby vyjadřování reakcí na verbální i neverbální jednání komunikačních partnerů
  • nechávám žáky shrnovat obsah právě ukončených párových či skupinových diskuzí
  • nechávám žáky reflektovat na prožité komunikační situace a s nimi spojené úspěchy a neúspěchy; prostřednictvím různých nástrojů (např. deníky a reflexivní záznamy, společné diskuze) nechávám žáky vcítit se do svých spolužáků, identifikovat komunikační fauly, zaznamenávat vlastní pokroky v komunikačních dovednostech apod.
  • vystupuji jako model aktivního naslouchání a efektivní komunikace, demonstruji, jak se adaptovat na různé komunikační styly a situace 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: pozornost a soustředěnost

Během mluvené interakce v běžných, každodenních situacích

  • demonstruje ve své reakci na předchozí sdělení porozumění jazykovým (např. obsahu otázky, žádosti, sdělení apod.) i tělesným (např. gestům, výrazům tváře apod.) prostředkům komunikačního partnera, přičemž se zvládne soustředit i na delší a komplikovanější sdělení

komponenta: flexibilita

Během mluvené interakce v běžných, každodenních situacích

  • uzpůsobuje vlastní jazykový i tělesný projev potřebám komunikačního partnera (např. zaujatý výraz pro vyjádření zájmu, neutrální výraz pro vyjádření soucitu apod.)
  • využívá omezený repertoár vhodných otevřených otázek (např. Co si o tom myslíš ty?), které podněcují komunikačního partnera k detailnější odpovědi a rozvíjejí komunikační proces

komponenta: reflektování komunikačních problémů

  • samostatně zpětně reflektuje na kvalitu komunikačního procesu, identifikuje silné a slabé momenty a jejich příčiny (např. komunikační fauly, nedorozumění atd.), s pomocí učitele formuluje oblasti ke zlepšení

Očekávané výsledky učení