dorozumívá se kultivovaně, výstižně, s jasným komunikačním záměrem a jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

JJK-CJL-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák využívá znalosti o jazyce a jazykovém systému a jeho jednotlivých rovinách v praktické komunikaci. Žák rozlišuje jazykové prostředky s ohledem na konkrétní komunikační situaci, vyjadřuje se jasně, srozumitelně, dbá na pečlivou výslovnost, využívá pestrost slovní zásoby.

Vyjadřovat se kultivovaně a srozumitelně patří k základním požadavkům moderní komunikace. Žák si uvědomuje odlišnosti konkrétních komunikačních situací a je schopný využívat takové jazykové prostředky, které jsou pro ně adekvátní. Žák rozvíjí své komunikační dovednosti v mluveném i v písemném projevu a dokáže je využívat ke studiu i v každodenní komunikaci.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyjadřuje se srozumitelně, věcně a jazykově vhodně
  • rozlišuje spisovné a nespisovné prostředky fonetické, morfologické a lexikální roviny jazyka a využívá je v komunikaci
  • zdůvodní, kdy je vhodné používat prostředky útvarů národního jazyka: spisovná čeština, obecná čeština, interdialekt, nářečí, slang
  • analyzuje obsah sdělení a jeho jazykové prostředky, následně je porovná se záměrem komunikační funkce výpovědi

 

Očekávané výsledky učení