využívá elektronické prostředky a informační zdroje k tvorbě textu

JJK-CJL-001-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vyhledá informace v tištěných i elektronických zdrojích a tuto dovednost aplikuje při vlastním psaní textu. Žák využívá programy a aplikace k zefektivnění a zkvalitnění práce s vlastním textem (digitální kompetence).

Ke srozumitelnosti textu přispívá jeho formální správnost (např. pravopis), kterou je nutné umět ověřovat v odborných příručkách. V současnosti přispívá k efektivitě psaní/tvorby textu využívání digitálních technologií. Zároveň je možné využívat pestrou škálu jazykových prostředků, které žák volí s ohledem na komunikační situaci.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • ověří pravopis, výslovnost, tvar a význam slova, popř. další informace v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny, Internetové jazykové příručce a Českém národním korpusu a dalších příručkách
  • vyhledá potřebné informace ve výkladové části Internetové jazykové příručky, např. informace o pravopisu vlastních jmen; při psaní vlastního textu využívá automatickou kontrolu pravopisu, popř. jiné aplikace
  • vysvětlí, jak pomáhají technologie, např. funkce diktování textu nebo převod textu na řeč při tvorbě textu
  • využívá informační zdroje a aktivně využívá elektronické prostředky k tvorbě vlastních textů; vysvětlí, jak elektronické prostředky umožňují pracovat s textem

Očekávané výsledky učení