oceňuje různost textů s ohledem na vzdělávací či jiné potřeby a na různorodost úhlů pohledů čtenářů

ZGC-VZT-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: výběr četby podle vlastní autentické potřeby

  • v knihovně nebo v digitálním prostředí si samostatně či po konzultaci s dospělým vybere text, který odpovídá jeho potřebě

komponenta: výběr účelových textů

  • aktivně vyhledá texty podle aktuálních učebních potřeb; inspiruje se od učitele, jiných dospělých i spolužáků

komponenta: rozšiřování čtenářského teritoria

  • čte texty různých typů a stylů včetně literatury určené dospělým a aktivně vyhledává inspiraci pro další četbu

komponenta: text jako hodnota

  • volí texty k četbě dle potřeb a účelu, a to texty rozličných druhů a žánrů, které mu přinášejí prožitek a také umožňují vyřešit problémy, dojít k cíli
  • zhodnotí význam vlastní písemné či ústní produkce a k tvorbě vlastních komunikátů přistupuje s péčí, věnuje se jejich korektuře

Očekávané výsledky učení