vysvětlí specifika proměn fungování ekonomiky a obchodu od pravěku po současnost

CAS-DEJ-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení se zabývá významnými vlivy, které se podílely na rozvoji obchodu, forem vlastnictví a ekonomických systémů. Ukazuje vývoj kontinentálního i mezinárodního obchodního propojení. Žák analyzuje příčiny a důsledky rozvoje obchodu, vyhodnocuje, jaké další faktory (platidla, pevně dané obchodní trasy) a suroviny k rozvoji přispěly. Hodnotí etické aspekty ekonomických systémů (sociální nerovnost, využívání životního prostředí, integrační procesy v Evropě i ve světě).

Trh, směna a cirkulace (nejen) zboží je konstantou lidských dějin od výměny korálků až po současné principy fungování kapitalistické ekonomiky, včetně stabilizací a krizí hospodářství a globálního trhu ve 20. století (např. velká hospodářská krize). Je a bude zároveň velmi aktuálním a všudypřítomným fenoménem, který přispívá k integraci různých kultur a regionů. Zatímco společenské vědy nabízejí různé odborné perspektivy na fungování trhu a potřeb, Dějepis nahlíží problematiku jinou optikou a je prostorem k zapojení dobových perspektiv a etické dimenze lidského jednání.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede konkrétní příklady vývoje obchodu (od směnného přes využití primitivních platidel a následně mincí, papírových bankovek až do současnosti, kdy je nutné vzít v potaz i finanční ústavy, karetní transakce a kryptoměny)
  • odůvodní nutnost vzniku a používání platidla, na konkrétních příkladech vysvětlí zvyšování nároků na obchod, a tím i na konkrétní platidla (mušle – mince z drahých kovů – papírové bankovky kryté zlatem v bankovních institucích)
  • společně s vyučujícím analyzuje příklady způsobů obchodování v konkrétním období a určí konkrétní ekonomické směry/změny; zvláštní pozornost věnuje příkladům hospodářských krizí; využije časovou osu, na které ukáže zlomové okamžiky ekonomického vývoje v různých oblastech světa
  • na základě získaných informací zaujme stanovisko ke konkrétnímu historickému období a předloženým příkladům (např. dopad válek či neúrody na hospodářskou situaci, příčiny a důsledky hospodářských krizí); využívá k tomu příklady sociální, politické a hospodářské podmíněnosti konkrétní situace
  • používá důležitou terminologii související s danou problematikou (krize z nadvýroby, inflace, banky, monopoly, státem řízené plánované ekonomiky apod.)
  • určí a popíše zákonitosti ekonomických změn a příklady hospodářské spolupráce a soutěžení; uvede jejich výhody a nevýhody

Očekávané výsledky učení