Dějepis

divider

Obsah vzdělávacího oboru Dějepis je specifický tím, že ve vzdělávací oblasti zastupuje očekávané výsledky učení směřující k rozvoji historického myšlení žáků. Vzdělávací obsah je členěný do dvou tematických okruhů: Poznáváme minulost a Tvoříme dějiny. 

Očekávané výsledky učení předpokládají aktivní práci žáků se zdroji historických informací. Zároveň vyžadují, aby si žáci postupně osvojili poznání, že principem dějepisu není opakování definitivních závěrů, ale kladení a zodpovídání klíčových otázek: 

  • Proč se události dějí a jaké mají dopady?
  • Jak najít ve složitých procesech logiku?
  • Jak lépe porozumět lidem, kteří žili v minulosti?
  • K čemu nám jsou dějiny užitečné? 

Potřebné je také rozvíjet u žáků časové a prostorové představy, které umožňují lépe proniknout k pochopení historických jevů, procesů a událostí. Jejich pochopení je předpokladem pro mezigenerační dialog, aktivní podíl na rozvoji historické (vzpomínkové) kultury i zodpovědné plánování budoucnosti. Výuka dějepisu by měla vést také k citlivému vnímání veřejného prostoru a jeho kultivaci, poznávání paměťových institucí, k pochopení různých způsobů zobrazování minulosti v běžných médiích i v umění (literatura, film, výtvarné umění, hudba, architektura). Obecné historické problémy „velkých“ politických dějin jsou ve výuce dějepisu doplňovány tématy z regionálních či kulturních dějin, dějin každodennosti, menšin, mentalit, genderu. Výuka dějepisu má v žácích na základě práce s prameny rozvíjet kritické a analytické myšlení, podporovat diskusi o povaze dějin a formulovat vlastní postoje k různým dějinným událostem.

Očekávané výsledky učení

Poznáváme minulost

Tvoříme dějiny