vysvětlí rozdíl mezi zobrazováním minulosti v dějepisectví, ve filmu, v literatuře a v nových médiích včetně umělé inteligence

CAS-DEJ-001-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Minulost je v historické kultuře komunikována různými žánry. Odlišují se kvalitou historické interpretace i celkovým vlivem na naše vnímání minulosti. Podle dostupných výzkumů utváří historické vědomí v daleko větší míře fikce než odborná produkce. Vážným problémem je šíření hoaxů a dezinformací s historickou tematikou. Běžně pak dochází k záměně fikce za historickou realitu. Nezbytným předpokladem pro rozvoj kultivovaného postoje k dějinám a omezení vlivu dezinformací a historických manipulací je schopnost fikci rozpoznat a osvojit si kritéria, která žákovi pomohou v občanském životě odlišit kvalitní a méně kvalitní historickou produkci.

Žák se postupně setkává s různými podobami historického vyprávění. Učí se rozpoznávat rozdíl v kvalitě zobrazení minulosti v odborných textech (využívání důkazů, přiznaná nejednoznačnost závěrů, odkazování na zdroje) a v různých žánrech fikce (film, beletrie, komiks). Seznamuje se s tím, jak okolnosti vzniku produktu a typické znaky žánrového zpracování ovlivňují naše vnímání dějin (např. role emocí, barev, ironie, domýšlení dobových reálií). Zvláštní důraz je kladen na fenomén široce rozšířených digitálních produktů (počítačové hry, memy, texty a obrázky generované umělou inteligencí).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s odbornými, resp. populárně naučnými texty; ukáže v textech příklady kritérii, podle kterých pozná kvalitní historický text – zejm. odkazování na primární i sekundární zdroje, argumentace podpořená důkazy, odlišení informací ze zdroje od vlastní interpretace
  • postupně pracuje s dalšími mediálními žánry, které historii různou formou vyprávějí – historickým dokumentem, filmem, literaturou, komiksem nebo příspěvkem na sociálních sítích či blogu; zvláštní pozornost věnuje textům a obrazům, které vygenerovala umělá inteligence a které budí dojem autentického zobrazení minulosti
  • porovná dvě odlišná zobrazení minulosti a popíše hlavní rozdíly
  • ukáže, čím jsou jednotlivé žánry při zacházení s minulostí specifické a jak ovlivňují naše vnímání (role emocí, barev, ironie, domýšlení dobových reálií apod.)

Očekávané výsledky učení