určí, v čem se mění a v čem zůstávají stejné role mužů a žen v dějinách; využívá k tomu také příklady lidí, kteří se odlišovali od dobových společenských norem

CAS-DEJ-001-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s tématem sociální nerovnosti, společenských rolí mužů a žen, pohlaví a genderu v dějinách. S využitím příkladů z minulosti reflektuje, v jakém společenském a zejména genderovém řádu dospívá on sám. Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace. Snahy o emancipaci (např. boj žen za politická a sociální práva, zrovnoprávnění LGBTQ+ komunit ve věcech rodinného práva) byly a jsou blokovány využíváním historických argumentů, které odkazují k tradicionalisticky pojatému trvání neměnných rolí. Vyučující volí obsah zejména s ohledem na aktuální emancipační snahy přítomné ve společnosti.  

V každé společnosti v dějinách lze nalézt charakteristická pravidla chování, která jsou od osoby očekávána na základě jejího sociálního statusu. Mužské a ženské role a z nich vycházející možnosti životního uplatnění jsou podmíněné kulturou a proměňují se v čase. Společenské role mužů a žen, genderová socializace, rovnoprávnost a podoba současné rodiny jsou aktuální společenská témata, která vzbuzují kontroverze a politické spory. Předpokladem pro informovaný občanský postoj žáků je rozvinutá sociální a genderová citlivost a schopnost rozlišovat trvání a změnu genderových a dalších sociálních rolí v dějinách, v důsledku také v současnosti a budoucnosti. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s příklady konformity i diskriminace související se sociálním postavením, resp. genderovou identitou v různých dějinných epochách (modelová historická osobnost nebo skupina, významná historická osobnost, která splňovala nebo naopak narušovala dobové normy apod.); informace získává ze zdrojů (např. odborně popularizační text o postavení žen ve středověku, politická karikatura z 19. století, různá zobrazení žen) 
  • rozumí současným sociálním a genderovým rozdílům (např. co mohou nebo naopak nemohou dělat příslušníci LGBTQ+ komunity, co společnost očekává od mužů a žen, jaké podoby může mít současná rodina – přesah do Výchovy k občanství) 
  • sám nebo s dopomocí rekonstruuje a popíše pojetí společenských rolí mužů a žen, případně LGBTQ+ komunity ve vybraných situacích v minulosti (např. očekávání od ženy ve středověké společnosti – žena jako dcera, manželka, vdova, řeholnice); sledované ukazatele si stanovuje předem s učitelem (např. možnost vzdělání, kvalifikované práce, politické kariéry) 
  • identifikuje charakteristické rysy diskriminace a vynucování sociálních a genderových norem; stanovuje, čím se současnost odlišuje a co zůstává stejné
  • postup opakuje na příkladu dalších historických situací (např. 19. století, 60. léta 20. století); vytváří si hlubší porozumění tomu, co se v dějinách z hlediska společenských rolí mění a co zůstává stejné

Očekávané výsledky učení