rozpozná v modelových situacích, které právo člověka bylo porušeno nebo jaká povinnost byla zanedbána

CJS-CJS-002-ZV5-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení směřuje k hlubšímu porozumění tematice porušování práv a zanedbávání povinností člověka, zaměřuje se na jejich rozpoznání v jednoduchých konkrétních předkládaných příkladech i použití vlastních příkladů. Žák je postupně veden k uvědomění si důsledků těchto porušení a zanedbání na jednotlivce i širší společnost.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s pojmy právo a povinnosti a uvede příklady svých práv a povinností
  • rozpozná na příkladech, co je dovolené a co je zakázané
  • diskutuje o příkladech uplatňování práv a plnění povinností
  • seznámí se s Úmluvou o právech dětí
  • vysvětlí na předložených příkladech, o jaké porušení práv jde nebo jaká povinnost byla zanedbána
  • diskutuje o příkladech dopadů porušení či zanedbání práv na jedince a společnost

Očekávané výsledky učení