uplatňuje svůj díl zodpovědnosti vůči ostatním a okolí

KOB-ODP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro vytváření a vyjadřování vlastního názoru žáků, sám uplatňuji respektující přístup a vedu k němu důsledně žáky, nekritizuji žáka za názor.
 • podněcuji žáky ke kladení otázek a argumentaci, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení a prohloubení argumentace
 • umožňuji žákovi převzít vědomě odpovědnost za uskutečnění přiměřeného úkolu, který si sám zvolí nebo s nímž se vnitřně ztotožní - nezaměňuji prosté vykonání zadaného úkolu či příkazu se skutečným převzetím odpovědnosti
 • stavím žáky před jednoduché situace vyžadující přijetí jejich vlastního rozhodnutí (např. při hře, v rámci fungování třídy, při řešení praktického úkolu), nezaměňuji uskutečnění něčeho na příkaz za rozhodnutí, které žák svobodně a odpovědně zvolil
 • vytvářím prostor pro diskuse žáků o spravedlnosti, svobodě a odpovědnosti, o jejich konkrétních projevech v různých konkrétních situacích v jejich okolí, představuji jim a nechávám je navrhovat různé příklady z oblasti sociální, ekonomické a environmentální, faciltuji diskusi žáků a využívám osvědčené diskusní techniky. V případě potřeby vyjádřím a odůvodním svůj pohled a názor, ale nemanipuluji
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sociální, ekonomická a environmentální spravedlnost

 • identifikuje příklady nespravedlnosti
 • navrhuje, čím on či ostatní lidé mohou přispět k odstraňování či snižování nespravedlnosti

komponenta: převzetí odpovědnosti

 • vědomě vstupuje do situací, kdy přebírá za něco svůj díl odpovědnosti
 • vyhodnocuje, zda a jak převzetí odpovědnosti zvládl
 • vyhodnocuje, co se naučil o sobě, procesech, skupině a okolí nového

komponenta: svobodné a odpovědné rozhodování

 • hodnotí dopady svého každodenního jednání na ostatní lidi a svět
 • uskutečňuje kroky k zlepšení dopadů svého jednání na ostatní lidi a svět
 • zvažuje možné dopady různých rozhodnutí
 • oceňuje rozhodnutí odpovědná k vůči ostatním a okolí
 • vyjadřuje, jak vnímá svůj díl odpovědnosti

Očekávané výsledky učení