používá běžné nářadí a nástroje pro péči o domácnost, zahradu nebo zeleň v interiéru

CSP-TCH-002-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je schopný podle pokynu učitele bezpečně ovládat základní technické vybavení domácnosti. S dopomocí učitele nebo ve spolupráci se spolužáky účelně využívá nástroje a zařízení ke zvýšení efektivity při práci. Žák má přehled o vybraných typech základního nářadí, techniky a moderních technologií při péči o domácnost a zahradu nebo zeleň v interiéru (historicky tradiční nářadí, nástroje a pomůcky i jejich moderní alternativy). Klíčové je osvojení základní bezpečné manipulace s nástroji, nářadím a pomůckami podle pokynů učitele, jejich údržba, popř. drobné opravy.

Cílem očekávaného výsledku učení je zapojení žáka do různorodých manuálních činností v domácnosti. Zároveň tento výstup vede žáky k uvědomění si toho, že i domácí práce jsou nedílnou součástí našeho života, že mají svou hodnotu, jsou genderově neutrální a že existuje mnoho technických zařízení, která usnadňují práce v domácnosti. 

Žák vnímá péči o zeleň také z pohledu techniky jako nástroje ke zvýšení efektivity a zjednodušení práce na zahradě nebo v interiéru. Žáci se učí přijímat inovace jako příležitost k seberealizaci. Činnosti vedoucí k naplnění výstupu je možné realizovat jak v běžné třídě a na školní zahradě, tak v alternativních prostorách (sdílené zahrady, veřejné prostory aj.). Škola si sama podle svých podmínek volí jednotlivé vybavení, se kterým se budou žáci učit zacházet.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje běžné nástroje, nářadí a pomůcky využívané při péči o domácnost, zahradu a zeleň v interiéru
  • určí funkce vybraných nástrojů, nářadí a pomůcek využívaných při péči o zahradu a zeleň v interiéru
  • na základě demonstrace bezpečně manipuluje se základními nástroji, nářadím a pomůckami v modelových situacích
  • zná a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce podle pokynů učitele

Očekávané výsledky učení