užívá vybrané nářadí, techniku a moderní technologie při péči o zahradu nebo zeleň v interiéru za dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce

CSP-TCH-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák samostatně nebo ve spolupráci se spolužáky bezpečně využívá vybrané nástroje, nářadí a moderní technologie určené k péči o zahradu nebo zeleň v interiéru. Kromě tradičně využívaného nářadí a nástrojů se jedná např. o tzv. smart květináče, LED osvětlení pro rostliny, automatické zavlažovací systémy, robotická zařízení, solární osvětlení, konstrukce vnitřních vertikálních zahrad. Součástí jsou pokusy a experimenty související s péčí o zahradu a zeleň v interiéru (různé způsoby zavlažování, využití hydrogelu aj.). Žák si je vědomý rizik při práci a dodržuje bezpečnost a hygienu po celou dobu činnosti.

Očekávaný výstup směřuje k rozvoji znalostí, dovedností a postojů v oblasti techniky, které jsou aplikovány na další zájmovou oblast. Propojení technické a environmentální výchovy poskytuje žákovi vhodnou ukázku významu a uplatnitelnosti technických poznatků do praxe a současně vede k aktivnímu trávení volného času, hlubšímu vnímání prostředí, ve kterém žák žije, z estetického hlediska a možnosti přispět k jeho vylepšení. Žák, který dosáhne výstupu učení, je schopný odpovědně spravovat zahradu a zeleň v interiéru s ohledem na bezpečnost, účinnost i údržbu, což je klíčové pro úspěšnou a udržitelnou péči o životní prostředí.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • je schopný rozpoznat a účelně vybrat vhodné základní technické vybavení při péči o zahradu nebo zeleň v interiéru
  • účelně využívá moderní technologie při péči o zahradu nebo zeleň v interiéru v modelových situacích
  • zhodnotí možné inovace při postupu práce v případě opakované realizace úlohy
  • aktivně se podílí na plánování a realizaci praktických činností
  • je si vědomý rizik práce s technickým vybavením pro údržbu zeleně a dbá na bezpečnost a hygienu při práci s ním
  • uvědomuje si přínosy propojení technické a environmentální výchovy a jejich dopad na zvýšení efektivity práce
  • uvědomuje si přínos činností pro vlastní učení, seberealizaci i relaxaci

Očekávané výsledky učení