podílí se na návrhu způsobu obnovy nebo ochrany cenného nebo člověkem narušeného území v regionu a posoudí možné dopady navrženého opatření

CAP-PRI-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

OVU zahrnuje posouzení dopadů lidské činnosti na přírodu (pozitivní a negativní), např. zemědělství (včetně údržby druhově bohatých společenstev pastvou a kosením), lesnictví, těžby surovin, hospodaření s vodou. Vyžaduje základní znalost aktivní ochrany a obnovy přírody (hospodaření – kosení, pastva, vyřezávání keřů; změny vodního režimu; úprava lesních porostů – prosvětlení, změna druhové skladby apod.). Posouzení dopadů může být na základě porovnání slovních popisů, fotografií nebo vlastního pozorování. V praktické rovině vychází ze zkušenosti žáka s prací v zahradě nebo okolí. Zahrnuje práci s informačními zdroji, ideálně návštěvu chráněného nebo obnovovaného území a diskusi s odborníkem na místě. Dopady navržených opatření zahrnují dopady na podmínky prostředí (vlhkost, zastíněnost apod.), na společenstva jako celek a na cílové druhy (chráněné druhy rostlin nebo živočichů), které mohou být (a typicky v realitě jsou) ve vzájemném rozporu.

Jedná se o aktuální výzvu současnosti, v souladu s hodnotovým rámcem, navazuje na průřezové téma Udržitelné prostředí.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • posoudí a zhodnotí důsledky zásahu člověka do ekosystému (včetně dopadů konvenčního zemědělství – použití umělých hnojiv a pesticidů)
  • rozliší typy chráněných území a odpovídající míru zásahů člověka a aktivního ochranářského hospodaření v českém a evropském systému ochrany přírody
  • uvede příklad územní ochrany přírody z regionu a aktivního ochranářského hospodaření s cílem podpory konkrétního společenstva
  • porovná vlastním výzkumem dvě různá společenstva – např. intenzivně sekaný trávník a louka
  • využívá k určování druhů (zejména cílových druhů z hlediska ochrany přírody) různé informační zdroje a digitální technologie (mobilní aplikace)
  • vyhodnotí, jaké dopady a souvislosti má konkrétní zásah nebo způsob hospodaření, na základě práce s informačními zdroji své zjištění zobecní
  • identifikuje místo v okolí, pro které při diskusi navrhuje konkrétní opatření

Očekávané výsledky učení