iniciuje společensky prospěšnou akci a zapojuje se do ní

CAS-VKO-002-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Žák představí a vyjádří, jak může aktivně přispět ke zlepšení svého blízkého prostředí, a to jak v místě, které má rád, tak v místě, kde vnímá problém. Prostředím může být škola, domov, obec, region, kraj i stát. Navrhuje konkrétní iniciativy nebo akce, které by mohly mít pozitivní dopad na jeho okolí, například v oblasti zlepšení prostředí (vzhled, udržitelnost) nebo zlepšení vztahů (společné sportovní nebo kulturní akce). Může se jednat o informační kampaň, dobrovolnickou akci, komunikaci s představiteli obce apod. Při řešení a realizaci akce používá žák vhodně digitální nástroje. Důležité je to, že žák realizuje konkrétní kroky, které vedou ke společensky prospěšné akci. Očekávaný výsledek učení je zkušenostního charakteru.

Očekávaný výsledek učení žákovi ukazuje, jak je možné aktivně ovlivňovat dění ve svém okolí a jak je možné se na veřejném životě podílet. Zlepšování blízkého prostředí a zapojení se do společensky prospěšných aktivit pomáhá rozvíjet občanskou odpovědnost, empatii a týmovou spolupráci. Očekávaný výsledek učení rozvíjí hodnoty a postoje žáků a podporuje osobní zodpovědnost za stav blízkého i vzdálenějšího prostředí. Očekávaný výsledek učení představuje místně ukotvené učení a ukazuje, že důležitá je osobní iniciativa, spolupráce, dobrovolnictví. Škola jako bezpečné prostředí umožňuje žákům zažít situace, které mohou mít skutečný dopad. Žák může být posílen a inspirován úspěchem, případně najde pomoc při zpracování neúspěchu. 

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zmapuje klady a zápory života v místě svého bydliště
 • identifikuje potřeby a problémy ve svém blízkém okolí (čtvrti, obci nebo regionu)
 • analyzuje souvislosti mezi vybranými lokálními problémy a jejich globálními příčinami a důsledky
 • diskutuje o tom, jak může každý přispět k udržitelné společnosti
 • navrhuje způsoby, jak je možné pomoci s řešením vybraného problému na lokální úrovni
 • identifikuje různé možnosti pro zapojení do aktivity na podporu udržitelnosti
 • zapojuje se do iniciativ a akcí, které mohou přinést pozitivní změny, nebo navrhuje, plánuje a realizuje vlastní akce
 • zdůvodní své postoje k zapojení do vybraných iniciativ nebo akcí, a to včetně zdůvodnění neúčasti
 • diskutuje o návrzích řešení a posuzuje je podle různých kritérií
 • hodnotí úspěšnost a dopady realizovaných akcí

Očekávané výsledky učení