uplatní na základě porozumění základní principy udržitelnosti v různém prostorovém a časovém kontextu

GEO-GEO-004-ZV9-018
divider

Popis a zdůvodnění

Prostřednictvím tohoto OVU žák porozumí základním principům konceptu udržitelnosti jako rovnovážného (vyváženého) přístupu lidské společnosti k využívání životního prostředí, jako přístupu, který rovnoměrně zohledňuje ekonomické, sociální a environmentální potřeby. Naučí se posuzovat environmentální problémy a možnosti jejich řešení podle různých hledisek a se zohledněním různých potřeb lidské společnosti i dopadů na životní prostředí. 

Na základě těchto obecnějších poznatků se naučí porozumět dopadům vlastních rozhodnutí a jednání na životní prostředí. V rovině postojů a hodnot směřuje OVU k tomu, aby se žák aktivně zajímal o problémy životního prostředí a zaujímal k nim vlastní stanoviska, která je schopen obhájit, a aby přijal zodpovědnost za své jednání ovlivňující životní prostředí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše základní principy udržitelnosti a vysvětlí, proč je důležité tyto principy uplatňovat při využívání přírodních zdrojů 
  • vnímá udržitelnost jako hodnotu, o kterou má smysl usilovat
  • nahlíží na environmentální problémy a na návrhy jejich řešení z různých úhlů pohledu (např. z hlediska různých zájmových skupin, z hlediska různých přístupů k environmentální etice)
  • zvažuje dopady vlastního jednání na životní prostředí míst a regionů a je si vědomý odpovědnosti každého jedince za životní prostředí
  • zaujme stanovisko k otázkám udržitelného života, zajímá se o možnosti environmentálně příznivějších alternativ svého každodenního jednání
  • ve skupině plánuje a realizuje aktivity na zlepšení kvality životního prostředí a udržitelnosti života v něm

Očekávané výsledky učení