zapojí se do péče o přírodu ve svém okolí nebo do aktivit pro její obnovu

CAP-PRI-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o zkušenostní OVU, u něhož nehodnotíme, neměříme výkon, ale vedeme žáky k reflexi zkušenosti. Je realizován přímo při školním vyučování (nikoli ve volném čase žáka). Může se jednat o práci během vyučování na pozemku školy či jeho okolí, ve spolupráci s obcí nebo místním spolkem, ekocentrem apod. Důležité je setkávání s pozitivními vzory – dospělými, kteří pečují o své okolí v zaměstnání nebo dobrovolně. Za přírodní prostředí se v tomto kontextu považuje např. skupina stromů nebo keřů, sad, travní porost s kvetoucími rostlinami, potok nebo tůňka. Ve středoevropské kulturní krajině je přírodní prostředí zcela závislé na péči člověka. Nemusí se jednat jen o zásahy do chráněných území, lesů apod., ale i o práci pro přírodu v rámci obcí nebo školních pozemků (např. účast na prořezávání, výsadbě, zálivce domácích druhů dřevin nebo starých odrůd ovocných stromů; výsev lučních druhů, kosení, hrabání, úklid sena). Do péče se může zapojit žák různým způsobem – vyhledáváním informací o předchozí péči a jejích dopadech, samotnou činností, její dokumentací nebo propagací, přípravou či péčí o nástroje apod. Součástí výstupu je reflexe průběhu i dopadu zásahu na přírodu.

Jedná se o aktuální výzvu současnosti, v souladu s hodnotovým rámcem, navazuje na průřezové téma Udržitelné prostředí.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledá místní spolky, aktivity obce v oblasti péče o přírodu nebo její obnovu
  • s pomocí dospělého osloví aktéra z místní komunity a spolu se spolužáky se zapojí do práce pro přírodu podle pokynů dospělého
  • klade otázky k efektivitě jednotlivých kroků a zjišťuje dopad péče z minulých let na cílové druhy nebo společenstvo
  • navrhuje zlepšení (např. pro organizaci práce, její bezpečnost a ohleduplnost k lidem i živým organismům)
  • reflektuje tuto zkušenost (např. vlastní práci, spolupráci a výsledek)

Očekávané výsledky učení