kriticky hodnotí informace z různých zdrojů

KRP-KRP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • poskytuji informační materiály k jednomu tématu z různých zdrojů 
 • umožňuji používat prostředky digitální techniky k vyhledávání zdrojů 
 • poskytuji příklady citací a diskutuji s žáky o jejich relevanci v rámci citačních norem 
 • vytvářím bezpečné prostředí, ve kterém se žáci nebojí vyjadřovat své postoje 
 • organizuji výukové aktivity, které umožňují otevřenou diskusi mezi žáky 
 • nechávám žáky, aby s mou pomocí identifikovali logické chyby a argumentační fauly ve svých projevech 
 • využívám vzorové situace z reálného života, na kterých ukazuji osvědčená řešení 
 • umožňuji využívat nejrůznější prostředky k vyhledávání a ověřování zdrojů 
 • nabízím řešení, která zohledňují obecně sdílené hodnoty 
 • organizuji diskuze a debaty o hodnotách a zájmech jednotlivých informačních zdrojů 

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: práce s informacemi - data, zdroje, informace - poznání 

 • rozlišuje různé informační zdroje ve svém okolí 
 • aktivně pracuje s daty, zdroji, informacemi, vytváří si k nim postoje, názory 
 • zkoumá autorství zdrojů 
 • vyjmenuje konkrétní relevantní zdroje 
 • pojmenuje, které zdroje a proč záměrně informace zkreslují 
 • posuzuje relevantnost informace na základě citační normy 
 • v rámci svých možností ověřuje pravdivost informací 

komponenta: kritické myšlení 

 • identifikuje logické chyby 
 • zvažuje různé perspektivy a argumenty 
 • uzná a koriguje vlastních chyby v myšlení 
 • Vyhýbá se argumentačním faulům 
 • definuje podstatu sdělení jednotlivých informací 
 • vhodně argumentuje na základě zjištěných informací 
 • využívá předchozích zkušeností při definování závěrů 

 komponenta: hodnocení informací a zdrojů dat 

 • vyhodnocuje informace vzhledem ke jejich zdroji 
 • ověřuje informace u jiných zdrojů  
 • posuzuje informace vzhledem k základním poznatkům lidstva 
 • zohledňuje hodnoty a zájmy informačních zdrojů 

Očekávané výsledky učení