rozumí jednoduchým, pomalu a zřetelně sdělovaným pokynům, otázkám a konkrétním informacím, které se týkají osvojovaných témat

JJK-DCJ-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění (neverbálně i verbálně) pomalu sdělovaným a pečlivě artikulovaným větám a konkrétním informacím z okruhu procvičovaných témat. Při používání audionahrávek má obvykle k dispozici vizuální oporu, nejčastěji ve formě doprovodných ilustrací.

Porozumění obsahu mluveného textu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ [1], část 3.1 Reception), odpovídá soudobému stavu poznání a trendům vývoje světa a společnosti, akcentuje pohled na potřeby budoucnosti.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • reaguje na jednoduché pokyny učitele verbálně i neverbálně
  • prokazuje porozumění obsahu jednoduchých audionahrávek, např. přiřadí obrázek k textu, určí správné pořadí, nakreslí obrázek
  • prokazuje porozumění konkrétním informacím v poslechových textech, např. pantomimickým předvedením významu sdělení, grafickým znázorněním (obrázek, graf), odpovědí na otázku

Očekávané výsledky učení