charakterizuje zásady požární prevence; v případě vzniku požáru adekvátně reaguje a v modelových situacích použije vhodné způsoby chování, metody a prostředky hašení požáru

CZB-VZB-004-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

V rámci výuky jsou žáci seznámeni se základními pravidly protipožární ochrany ve škole a jsou cíleně připravováni k tomu, aby dokázali v případě požáru správně reagovat, tj. chovat se podle naučených postupů. Tyto postupy jsou v průběhu základního vzdělávání upevňovány v modelových situacích požárního poplachu. Tímto způsobem je zároveň ověřováno, zda žáci dokážou pravidla protipožární ochrany aplikovat, především bezpečně opustit požárem ohrožený prostor, případně použít vhodné metody a prostředky hašení požáru. Zároveň jsou žáci vedeni k obezřetnému chování při kontaktu s hořlavými látkami a pyrotechnikou.

Dodržování pravidel požární ochrany je legislativně stanovené zákonem. Problematika ochrany před požáry je proto nedílnou součástí výchovy ke zdraví a bezpečí. Žáci jsou v rámci požární prevence vedeni k vytváření podmínek bránících vzniku požárů, mají možnost upevňovat bezpečné způsoby chování pro případ, že v jejich blízkosti k požáru dojde. Oporou při realizaci preventivních aktivit v oblasti požární ochrany je spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky (HZS ČR).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vysvětlí zásady požární prevence
  • lokalizuje umístění hasicích přístrojů (hydrantů) ve škole
  • rozlišuje hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru
  • vysvětlí a předvede správné použití jednotlivých typů hasicích přístrojů
  • uvádí rizika a příčiny požárů s využitím teorie hoření (hořlavé látky, podmínky hoření a výbuchu, iniciační zdroje, projevy požárů, sdílení tepla)
  • charakterizuje základní povinnosti osob v oblasti požární ochrany
  • identifikuje únikové cesty z budovy školy v případě požáru

Očekávané výsledky učení