vysvětlí význam bezpečného chování při styku s hořlavými látkami a zábavní pyrotechnikou, aplikuje pravidla protipožární ochrany v modelových situacích

CJS-CJS-005-ZV5-028
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je seznámen se základními pravidly protipožární ochrany ve škole a je cíleně připravován k tomu, aby dokázal v případě požáru správně reagovat, tj. chovat se podle naučených postupů. Tyto postupy jsou v průběhu základního vzdělávání upevňovány v modelových situacích požárního poplachu. Tímto způsobem je zároveň ověřováno, zda žák dokáže pravidla protipožární ochrany aplikovat, především bezpečně opustit požárem ohrožený prostor. Zároveň je veden k obezřetnému chování při kontaktu s hořlavými látkami a pyrotechnikou.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede příklady, jak může vzniknout oheň doma i v přírodě
  • předvede v modelové situaci, jak se chovat, aby nezpůsobil požár
  • podle pokynů učitele prakticky zvládá chování v modelové situaci požárního poplachu
  • rozpozná piktogramy pro označování hořlavých a výbušných látek
  • v modelové situaci odmítne použití zábavní pyrotechniky a otevřeného ohně

Očekávané výsledky učení