uvědomuje si vzájemnou propojenost společenských a ekologických aspektů různých situací ve svém okolí

KOB-ZPS-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • vytvářím zadání, při jejichž řešení/naplnění žák potřebuje kombinovat znalosti a dovednosti z různých oborů
 • vytvářím zadání, při nichž žák potřebuje srovnávat shodné a odlišné rysy různých situací a jevů a různých funkčních celků - v rámci jednoho tématu i napříč různými oblasti
 • využívám techniky zviditelňující (skryté) souvislosti různých procesů a jevů - např. simulace a simulační hry, myšlenkové mapy, grafická znázornění a schémata 
 • podněcuji žáky ke kladení a zodpovídání otázek směřujících k hledání příčin a následků různých situací a procesů, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení a prohloubení otázek a odpovědí
 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro diskuse žáků o souvislostech různých jevů a procesů a využívám k jejímu vedení osvědčené diskusní techniky 
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: souvislostní (systémové) myšlení - odhalování příčin a následků

 • prozkoumává jak jsou různé situace a jevy v okolním světě propojeny od roviny osobní přes místní po širší
 • prozkoumává jak se různé situace a jevy v okolním světě vyvíjely a vyvíjejí v čase
 • vyhledává a pojmenovává příčinné souvislosti různých situací a jevů ve svém okolí
 • na příkladech vysvětluje, jak se navzájem ovlivňují lidé a jejich různé společenské, ekonomické, kulturní a politické aktivity i přírodní procesy a jevy - vyjadřuje to slovně či graficky 
 • pojmenovává příklady funkčních celků ve společnosti a přírodě (stroj, škola, továrna, město, rybník…) a důležitých prvků a vazeb v nich

komponenta: celostní (holistický) přístup k životu v propojeném světě

 • hodnotí, jak jsou jeho vlastní život a jeho aktivity provázány s celkovým děním ve společnosti a přírodě v místě, kde žije, i ve světě
 • na příkladech vysvětluje, jak je navzájem propojeno jeho bezprostřední okolí a širší svět - v jakých oblastech, jakými vazbami
 • vyvozuje, jak tuto propojenost zohledňovat ve svých aktivitách a aktivitách jiných lidí

 

Očekávané výsledky učení