uvede příklady dokládající, že člověk, společnost a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

CJS-CJS-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Smyslem je rozvíjet u žáka pochopení sounáležitosti lidské společnosti a přírody, resp. vlivu každého jedince v lidské společnosti, ať už pozitivního, nebo negativního na životní prostředí a přírodu. Cílí se na odpovědné chování žáka směrem k udržitelnému životu na Zemi.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje aktivity lidí, které mohou životní prostředí zlepšovat a které poškozovat
  • ověří platnost obecných doporučení (např. jak moc jsou lidé ochotní třídit odpad, jezdit veřejnou hromadnou dopravou)
  • vytvoří návrh, jak on sám může pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, spoluvytvářet pohodu prostředí)

Očekávané výsledky učení