znázorní konkrétní situaci na základě její analýzy a určení významných prvků a vztahů mezi nimi

INF-INF-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák pozoruje, zkoumá konkrétní situaci či problém a snaží se jí (mu) porozumět. Identifikuje klíčové prvky nebo složky situace, které jsou pro porozumění situaci nezbytné. Například, pokud by situací byl ekosystém lesa, žák by mohl identifikovat stromy, zvířata a podnebí jako významné prvky. Rozpoznává vztahy a interakce mezi identifikovanými prvky situace. V příkladu ekosystému např. rozebírá vztah strom–zvíře (potrava, úkryt…), vztah podnebí–stromy, podnebí–zvířata.

Na základě analýzy situace, identifikace klíčových prvků a porozumění vztahům mezi nimi situaci vizuálně znázorňuje pomocí obrázku, diagramu, modelu či jiné vizuální reprezentace.

Modelovat situace není pouze o tvorbě obrázků či diagramů, ale o schopnosti žáka analyzovat, chápat a propojovat informace a myšlenky.

Znázorňování konkrétní situace učí žáka strukturovat informace, rozlišovat podstatné od nepodstatného, identifikovat souvislosti a zjednodušovat složitosti. Usnadňuje zapamatování a přehlednost informací, což je důležité pro efektivní čtení a učení, je také užitečné pro komunikaci a sdílení informací s ostatními. Schopnost analyzovat umožňuje rozvoj klíčové kompetence k řešení problémů.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozoruje situaci a popisuje jednotlivé prvky, které v situaci nalezne
  • objevuje mezi prvky jejich vzájemné vztahy
  • popíše situaci na základě své předchozí zkušenosti
  • hledá odpovědi na „jak“ a „proč“
  • chápe, že prvky jsou úzce propojené a vzájemně závislé, že jakákoli změna v jednom z nich okamžitě ovlivní i ostatní
  • popisuje, vysvětluje, vyhodnocuje konkrétní situaci
  • řeší konkrétní nebo modelovou situaci
  • shrne odpovědi, znázorní výsledky týkající se dané situace (bez nebo s využitím technologií)

Očekávané výsledky učení