využívá obecné matematické modely v kontextu

ZGM-MOD-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zkušenost s modely

 • řeší problémy (modelové situace) v různých kontextech modelováním,
 • využívá metodou pokus - omyl
 • využívá svých postupů vytvořených z předchozích poznatků, volí si k řešení úlohy vhodný matematický aparát
 • rozhoduje se o počtu opakování řešení modelových situací a na základě toho si tvoří modely
 • slovně vyjadřuje své poznatky, které eviduje záznamem pomocí jazyka matematiky, symbolů, geometrických modelů, tabulek, grafů apod.
 • pracuje se svou chybou

komponenta: odhad zobecňování kognitivních modelů

 • řeší problémy (modelové situace) v různých kontextech
 • identifikuje souvislosti mezi modelovými situacemi dokáže v nich rozpoznat matematický problém
 • řeší modelováním, vytvoří obecný model pro danou situaci
 • eviduje souvislosti mezi kognitivními modely a zaznamená postupy řešení
 • slovně popíše souvislosti a vzájemné vztahy, argumentuje své závěry.
 • při popisu využívá běžný jazyk i písemný zápis s určitou mírou zobecnění pomocí symbolického jazyka
 • pracuje s chybou

komponenta: záznam modelů

 • uvědomuje si souvislosti s předchozím zobecněným modelem v nové zažívané situaci
 • uvědomuje si, že jedna situace může být vyjádřena různými modely
 • tvořivě aplikuje své poznatky zákonitostí
 • eviduje své postupy záznamem pomocí jazyka matematiky, symbolů, geometrických modelů, tabulek, grafů apod.,
 • využívá názorné grafické modely k popisu reálné situace (např. číselnou osu a nákres)
 • usiluje o vyhodnocení přínosu využití modelu v nově zažívané situaci
 • argumentuje své závěry
 • reflektuje své postupy

Očekávané výsledky učení