provádí jednoduché konstrukční činnosti s návodem i bez návodu

CSP-TCH-003-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák provádí jednoduché konstrukční činnosti, montáž a demontáž, realizuje jednoduchá elektronická zapojení jako základ robotiky. Manipuluje s různými druhy stavebnic (plošnými, prostorovými, konstrukčními, elektronickými aj.). Vytváří statické a funkční konstrukce, se kterými lze po dokončení manipulovat (jeřáb, houpačka atp.). Navrhuje a vytváří algoritmy postupných kroků. Na modelových úlohách rozvíjí např. technické myšlení, prostorovou představivost, motorické dovednosti. Žák pracuje s jednoduchou předlohou, náčrtem, fotorealistickými kresbami, videonávodem, schématy podle instrukcí učitele. Žák dodržuje učitelem doporučenou bezpečnost a hygienu při práci a respektuje bezpečnostní upozornění výrobce (stavebnice).

Manipulativní konstrukční činnosti vycházejí z nejpřirozenější dětské činnosti – hry, poskytují vhodný prostor pro rozvoj motorických schopností žáků (zručnosti), zkoumání a experimentování, uplatnění tvořivosti, posílení volních vlastností, vytrvalosti při práci. Je vhodné zařazovat do výuky jak statické, tak funkční konstrukce. Poznatky z oblasti techniky v podobě poznávání základních přírodních a fyzikálních jevů a zákonitostí mohou být okamžitě uplatňovány. Prostřednictvím návodů, náčrtů, schémat a různých předloh žák poznává pravidla technické komunikace. 

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • dodržuje bezpečnost a hygienu při konstrukčních činnostech
  • využívá jednoduchou technickou dokumentaci v modelových situacích
  • postupuje podle jednoduché technické dokumentace a dodržuje platný postup
  • navrhuje úpravy nebo vlastní tvůrčí řešení funkční konstrukce
  • vyhodnotí funkčnost a správnost konstrukce/modelu

Očekávané výsledky učení