využívá konstrukční dovednosti v modelových situacích, sestaví a upraví přiměřeně složitou konstrukci, model či robotické zařízení za dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce

CSP-TCH-003-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje se základními schématy a postupy elektrických, elektrotechnických či technických stavebnic. Sestavuje statické i dynamické objekty (modely) a konstrukce podle zadané technické dokumentace nebo podle vlastního návrhu a ověřuje jejich funkčnost. Mimo použití standardních a tradičních materiálů a stavebnic využívá i moderní technologie jako 3D modelování, online simulace atp. Navrhuje a ověřuje funkčnost konstrukčních prvků z hlediska nosnosti, stability, designu, bezpečnosti aj. Využívá či sestavuje a aplikuje elektrotechnická schémata podle výběru, aplikuje elektroniku s využitím elektrotechnických či elektronických stavebnic a jednoduchých elektronických součástek (např. motorek, dioda, spínač, žárovka, zvonek). Používá tvůrčí a badatelský přístup k dosažení požadovaného výsledku. Žák dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce během konstruování a sestavování, včetně platných předpisů pro práci s elektronikou.

Rozvoj konstrukčních dovedností má pozitivní přesah do mnoha oblastí lidského života. Jednou z oblastí, pro kterou jsou konstrukční činnosti základem, je oblast robotiky, ta představuje propojení mechaniky, elektroniky a programování. Rozvoj konstrukčních činností je úzce propojený s informatikou a obory STEM (STEAM, STREAM aj.) a má potenciál zvyšovat zájem žáků o tyto obory.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • dodržuje bezpečnost a hygienu při práci při konstrukčních činnostech
  • postupuje podle technické dokumentace a dodržuje platný postup v modelových situacích
  • postupuje vlastním tvůrčím procesem k funkční konstrukci
  • vytváří funkční i statické technické modely a konstrukce
  • vyhodnotí funkčnost a správnost konstrukce nebo modelu podle vybraných hledisek
  • identifikuje chybu nebo problém a navrhuje možná řešení

Očekávané výsledky učení