zapojí elektrický obvod, změří v něm vybrané elektrické veličiny a na základě měření najde souvislost mezi nimi

CAP-FYZ-004-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je porozumění elektrickému obvodu a jeho základním komponentám (zdroj, vodiče, spotřebič). K pochopení je užitečné, aby žák zvládl změřit základní veličiny v tomto obvodu (proud, který obvodem teče, a napětí na zdroji nebo spotřebiči). Současně se žák seznamuje s multimetrem jako víceúčelovým měřicím přístrojem.

S elektřinou se potkává celá populace, žák je elektřinou obklopen. V běžné řeči se některé termíny (např. napětí, proud) používají zcela běžně. Je proto užitečné, aby jim žák na své úrovni rozuměl. Současně je cílem výstupu seznámit se s multimetrem jakožto víceúčelovým zařízením (jedním z mála, se kterým má žák na ZŠ možnost se setkat). Na OVU poté navazuje část výstupu z energie – žák by měl být schopný přibližně spočítat spotřebu elektřiny ve své domácnosti.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • sestaví jednoduchý elektrický obvod
  • zapojuje a zkoumá i složitější obvody (sériové a paralelní, případně složitější) se žárovkami a vypínači
  • na základě poznání náboje a jeho chování z elektrostatiky odhadne, že za chování obvodu může uspořádaný pohyb náboje (tj. elektrický proud) a elektrický proud změří
  • identifikuje, že příčinou elektrického proudu je napětí zdroje, toto napětí změří
  • seznámí se s rezistorem jako součástkou, která má odpor
  • změří proud a napětí v obvodu s rezistorem
  • na základě měření objeví vztah mezi napětím a proudem
  • zapojí LED a popíše, čím se liší její chování od žárovky (LED zde slouží jako první setkání se zástupcem polovodičových prvků, na kterých je založená současná elektronika); uvede příklady běžného využití LED
  • zformuluje konkrétní pravidla bezpečného zacházení s elektrickými spotřebiči a ukáže bezpečnostní prvky elektrické instalace

Očekávané výsledky učení