identifikuje nebezpečné aktivity a situace vyskytující se v digitálním prostředí a odůvodní, proč je důležité chránit zde bezpečí své i ostatních, včetně ochrany osobních údajů

CZB-VZB-003-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

OVU vede žáky k bezpečnému využívání digitálních technologií při práci, učení i ve volném čase. Rozvíjí dovednosti žáků aplikovat zásady bezpečného chování v digitálním prostředí (při používání počítače, mobilu), vyhodnotit rizika online komunikace a adekvátně reagovat na nevhodný nátlak. Při používání digitálních technologií žáci předcházejí situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví. S nikým nesdílejí a nikde neuvádějí citlivé údaje ani nešíří důvěrné informace o sobě a jiných. Odmítají všechny projevy násilí a agrese při interakci v digitálním prostředí.

S rozvojem a dostupností digitálních technologií v posledních letech roste i charakter a množství různých druhů nástrah, se kterými se v digitálním prostředí mohou žáci setkat. Záměrem výuky je vést žáky ke zdravému a bezpečnému používání technologií pro potřeby jejich učení a poznávání, pro smysluplnou zábavu a kreativní činnost a pro potřeby každodenního života.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • dodržuje pravidla bezpečného pohybu na sociálních sítích a ochrany osobních dat
 • vysvětlí, co znamená digitální identita a digitální stopa
 • na příkladech popisuje konkrétní momenty spojené s budováním digitální identity, které považuje za vhodné a za nevhodné
 • vysvětlí, jak mohou digitální technologie ovlivňovat celkovou pohodu, zdraví a bezpečí 
 • rozlišuje rizika a přínosy užívání digitálních technologií 
 • identifikuje rizika, která ho v digitálním prostředí mohou ohrozit (např. phishing, hoax, kybergrooming a nevhodný digitální obsah)
 • o zjištěných nebezpečných aktivitách v digitálním prostředí informuje důvěryhodnou osobu
 • uvede, jaké důsledky může mít chování v online prostředí na bezpečí a zdraví druhých lidí
 • dodržuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi
 • analyzuje své chování v digitálním prostředí ve vztahu k budování své digitální identity a zanechávání digitální stopy
 • předchází situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí při práci s digitálními technologiemi
 • dodržuje dobu stanovenou pro práci s digitálními zařízeními
 • odpovědně využívá digitální technologie při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému a linkami bezpečí

Očekávané výsledky učení