Osobní bezpečí

divider

Tematický okruh „Osobní bezpečí“ umožňuje žákům získat vhled do situací, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečí. Žáci si osvojují způsoby chování potřebné pro svou ochranu a předcházení nebezpečným situacím doma, ve škole, v komunitě. Obsah tématu přispívá k ohleduplnému, tolerantnímu, odpovědnému chování, ke zdravému a bezpečnému používání digitálních technologií. Umožňuje získat návyky bezpečného a odpovědného chování ve známém i neznámém prostředí, při akcích školy, při kontaktu s neznámými lidmi, zvířaty či předměty, vyhýbat zbytečným konfliktům jak ve fyzickém, tak digitálním prostředí. V tematickém okruhu se funkčně propojují cíle programu prevence rizikových projevů chování žáků s realizací očekávaných výsledků učení. Téma se zaměřuje i na zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek, dopady závislostního chování na zdraví a rozvíjí argumentaci ve prospěch života bez závislostí.

Očekávané výsledky učení