Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova

divider

Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova představuje organizační alternativu k běžné vyučovací jednotce v předmětu tělesná výchova. Svým obsahovým zaměřením i využívanými nástroji (tedy realizovanými pohybovými aktivitami) plně respektuje základní vymezení tělesné výchovy, ovšem s ohledem na účast žáků s potřebou uplatnění podpůrných opatření respektuje speciální potřeby žáků a nalézá nejvhodnější nástroje pro jejich rozvoj v této organizační formě. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné, až když není jejich zařazení do společného vzdělávání vhodné či s ohledem na jejich potřeby a zdravotní stav žádoucí. V případě, že škola není z hlediska nedostatečných prostorových, materiálních, personálních či jiných podmínek schopná vzdělávat žáka/žáky v systému inkluzivně vedené tělesné výchovy, může organizačně zařadit žáky v minimálním počtu 6 osob na pedagogického pracovníka do alternativní organizační formy nazvané Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova. Maximální počet žáků ve skupině přitom nesmí přesáhnout 14 osob, a to ani v případě zapojení dalších pedagogických pracovníků.

Je na dalším rozhodnutí, zda bude tato problematika stát v rámci Tělesné výchovy jako samostatné téma, nebo bude zahrnutá do širší metodické podpory v rámci všech podpůrných opatření. 

Rozdíl oproti dříve uváděné zdravotní TV:

Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova rozšiřuje pojetí dříve uplatňované zdravotní TV od korektivního a nápravného zaměření na výstupy i obsah, které lépe odpovídají komplexnímu vnímání zdraví ve všech bio-psycho-sociálních rovinách. Spojením pojetí zdravotní a aplikované tělesné výchovy tak vzniká možnost pro učitele uplatnit širší paletu pedagogických nástrojů s možností plynulejší prostupnosti v případě zpětného zařazování žáků se SVP do inkluzivních skupin v rámci tělesné výchovy.

Očekávané výsledky učení