Výchova ke zdraví a bezpečí

divider

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví a bezpečí (dále VZB) v rámci vzdělávací oblasti ČZB podporuje celkový rozvoj jedince a vede k celoživotní potřebě aktivně uplatňovat zdravý a bezpečný způsob života.

VZB se podílí na formování zdravotní a bezpečnostní gramotnosti, které jsou nutným předpokladem pro zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Utvářet u žáků tyto gramotnosti představuje rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti týkající se problematiky zdraví i bezpečí a utvářet postoje, které jim umožní rychle a správně se rozhodovat v každodenních i mezních situacích. Ke každodenní podpoře zdraví by žáci měli získávat vnitřní motivaci a škola by měla podporovat zdravý způsob života ve výuce a při všech aktivitách školy.

Problematika zdraví a bezpečí prostupuje oběma stupni základního vzdělávání. Vzdělávací obsah je pojatý jako kontinuum, které žákům umožňuje spirálovitě rozvíjet vzdělávací obsah a dosahovat očekávaných výsledků učení průběžně během celého vzdělávání – ve vazbě na potřeby a možnosti žáků.

Obsah vzdělávání ve VZB je tvořený čtyřmi vzájemně úzce provázanými tematickými okruhy: Ochrana a podpora zdraví – nemoci, úrazy, prevence, sexuální a reprodukční zdraví; Denní režim – hygiena, výživa a pohyb; Osobní bezpečí; Osobní bezpečí za mimořádných událostí a v souvislosti s obranou státu. 

Osvojování očekávaných výsledků učení připravuje žáky na samostatné plánování denního režimu a aktivit z hlediska rozvoje a ochrany zdraví, směřuje k formování správného stravovacího chování, k praktickému uplatňování zásad tělesné a duševní hygieny v každodenním životě. Uvádí žáky do problematiky sexuálního dospívání a odpovědného sexuálního chování. Orientuje žáky v základních mechanismech přenosu a vzniku nemocí a vytváří u nich návyky aktivní ochrany proti onemocněním a praktické dovednosti pro poskytování první pomoci. Utváří dovednosti týkající se odmítání návykových látek a bezpečného pohybu v digitálním prostředí. Vede žáky k bezpečnému chování a pohybu ve škole, mimo školu, v dopravě, v případech požárů, při mimořádných událostech antropogenních i působených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybují, k aktivnímu zájmu o otázky obrany státu.

VZB využívá znalosti a dovednosti žáků získané v dalších vzdělávacích oborech (Tělesná výchova) a vzdělávacích oblastech (Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Geografie, Člověk a společnost, Člověk, jeho osobnost a svět práce, Informatika). Přispívá k utváření všech klíčových kompetencí a propojuje se především s průřezovým tématem Péče o wellbeing. Využívá i znalosti a dovednosti získané v zájmovém a neformálním vzdělávání.

VZB staví na prožitkovém učení a praktických zkušenostech žáků, preferuje individualizaci vzdělávání. Respektuje individuální potenciál žáků, citlivě reaguje na jejich problémy. Pomáhá rozvoji vztahů mezi žáky, k dosažení očekávaných výsledků učení využívá jejich účast na organizaci, evaluaci a reflexi výuky. Zvyšuje odolnost žáků, potřebnou ke zvládání dopadů různých krizí na společnost, buduje dovednosti nutné ke zvládání mimořádných událostí. Cíleně využívá metody formativního hodnocení, vytváří příležitosti pro sledování vlastního pokroku a motivuje žáky k dalšímu rozvíjení osobnostního potenciálu.

Vzhledem k aktuálním společensko-politickým událostem posledních let se význam VZB zvyšuje. Vzdělávací obsah vyžaduje, vzhledem k charakteru očekávaných výsledků učení, jejichž efektivní naplnění není možné bez využívání aktivizačních a evokačních forem a metod ve vazbě na praktické životní situace, vytvářet dostatek příležitostí k jejich naplňování v každém ročníku. Systémové působení na žáky by mělo být provázané s kulturou školy, s činnostmi probíhajícími ve výuce v propojení s aktivitami uplatňovanými ve školním a mimoškolním režimu žáků.

Očekávané výsledky učení

Ochrana a podpora zdraví – nemoci, úrazy, prevence, sexuální a reprodukční zdraví

Denní režim – hygiena, výživa a pohyb

Osobní bezpečí

Osobní bezpečí za mimořádných událostí a v souvislosti s obranou státu