uplatňuje adekvátní způsoby bezpečného chování v modelových situacích ohrožení spojeného s mimořádnou událostí

CZB-VZB-004-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Výuka je zaměřená na ochranu zdraví a bezpečí v situacích bezprostředně ohrožujících zdraví a život při mimořádných událostech. Žáci si osvojují znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby rozpoznali a srozumitelně ohlásili mimořádnou událost, včetně její lokalizace, správně se rozhodli, kdy použít prostředky individuální/improvizované ochrany. V modelových situacích prezentují bezpečný postup při evakuaci (aplikují zásady nařízené evakuace, opuštění domu/bytu a přípravy evakuačního zavazadla), uplatní zásady správného ukrytí, vysvětlí a podle okolností aplikují pravidla přežití svépomocí.

Problematika mimořádných událostí je důležitou a velmi aktuální součástí základního vzdělávání. K dosažení kompetencí potřebných k zajištění ochrany zdraví a bezpečí v případě mimořádných událostí je potřebné, aby výuka prostupovala všemi ročníky základního vzdělávání. Je nezbytné, aby byli žáci adekvátně svému věku seznamováni s možnými zdravotními riziky a život ohrožujícími situacemi při vzniku mimořádných událostí, osvojili si vhodné způsoby jednání a chování, které vedou k bezpečí a ochraně zdraví.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvádí příklady mimořádných událostí, diskutuje o jejich příčinách a následcích
  • rozezná varovný signál „Všeobecná výstraha“ a další signály (Požární poplach a Zkouška sirén), vysvětlí, k čemu slouží
  • popíše činnost integrovaného záchranného systému
  • zvládá základní postupy chování v případě vzniku mimořádné události
  • předvede komunikaci s operátorem tísňové linky
  • popíše základní postupy evakuace, určí obsah evakuačního zavazadla a při evakuaci školy postupuje podle naučených postupů
  • vysvětlí právní důsledky zneužití volání na tísňovou linku

Očekávané výsledky učení