popíše základní strukturu látek a relevantní částice při postupu z makrosvěta do mikrosvěta a uvede některé konkrétní příklady dějů, které na dané úrovni probíhají

CAP-FYZ-005-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je ukázat konkrétní důsledky faktu, že se svět skládá z malých částic, které mají určité vlastnosti a interagují spolu. Je na vyučujícím, aby vedle představení základní struktury (molekuly, atomy, elektronový obal, jádro, nukleony, příp. kvarky) zvolil vhodné příklady dějů: např. radioaktivita, jaderná energetika, fúzní reakce, chemické reakce.

Součástí OVU je i ilustrace konkrétních dějů, které na úrovni mikrosvěta probíhají.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše struktury a rozměry v mikrosvětě (molekuly, atomy, elektronový obal, jádro, nukleony) a uvede příklady dějů, které na dané úrovni probíhají

Další aktivity (a tedy postupné kroky) jsou na výběru vyučujícího, zde jsou proto jen příklady:

  • popíše strukturu atomu
  • popíše druhy radioaktivního záření a RTG záření, jejich účinky (včetně účinků na člověka) a příklady jejich využití
  • popíše získávání jaderné energie (štěpením, slučováním)
  • popíše funkci jaderné elektrárny a ilustruje jak výhody, tak nevýhody a rizika a způsoby omezení jaderných elektráren
  • ví o existenci a historii jaderných zbraní
  • popíše jaderné slučování ve hvězdách a snahy o jaderné slučování na Zemi
  • seznámí se s historickým vývojem poznání struktury mikrosvěta

Očekávané výsledky učení