Člověk a příroda

divider

Vzdělávací oblast Člověk a příroda plní klíčovou roli v poznávání přírody a světa kolem nás. Výuka ve vzdělávací oblasti se zaměřuje na zvládnutí pečlivě vybraných klíčových dosavadních poznatků lidstva s využitím praktických metod, experimentů a pozorování. Nejde přitom pouze o utváření znalostí žáka o přírodě, ale především o rozvíjení kritického myšlení, podporu zvídavosti, týmové spolupráce a schopnosti aplikovat naučené poznatky v reálných životních situacích. Výuka vede žáka k provázanosti přírody a člověka a k uvědomění si a přijetí spoluzodpovědnosti za stav přírody v nejbližším okolí i na celé planetě.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda především směřuje k rozvoji přírodovědné gramotnosti a technického myšlení. Výuka ve vzdělávací oblasti cílí na všechny stránky osobnosti dítěte, tj. na jeho kognitivní, afektivní a psychomotorický rozvoj. Žák je veden ke zkoumání základních přírodních procesů a k účelnému a zodpovědnému používání technologií. To s důrazem na běžné životní situace a zodpovědné jednání ve smyslu udržitelného života.

Žák je ve výuce ve třídě, specializovaných učebnách i venkovním prostředí veden k pochopení základních přírodních dějů a jejich zákonitostí a využívání těchto znalostí. Přitom používá především empirické metody a postupy poznávání světa (např. pozorování, měření, experimentování, ověřování hypotéz, využívání modelů). Žák se rovněž učí využívat a propojovat poznatky v oblasti přírodních věd a technologií s dalšími oblastmi lidského poznávání a jejich praktickými aplikacemi i v každodenním životě. Vzdělávací oblast nemá pouze povahu rozvoje znalostí a dovedností, ale formuje rovněž postoje žáka k přírodě a životnímu prostředí.

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání. Obsah vzdělávací oblasti je na 2. stupni základního vzdělávání rozdělený do vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie a Přírodopis. Vzdělávací obory se dále člení na tematické okruhy, představující klíčová témata přírodovědného vzdělávání.