Fyzika

divider

Obsah vzdělávacího oboru je specifický tím, že ve vzdělávací oblasti zastupuje očekávané výsledky učení směřující k postupnému chápání reality materiálního světa kolem nás. Pochopení dějů a jejich zákonitostí přináší schopnost v životě prakticky konat, chápat technologie a optimálně je využívat, uspokojovat některé naše potřeby, chovat se odpovědně a bezpečně a zažívat radost z poznání. Očekávané výsledky učení jsou psány s důrazem na užitečnost pro běžný život. Současně je dáván důraz na aktivní práci žáků.

Výuka na 1. stupni je zařazená do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Výuka je charakterizovaná podporou zvídavosti, pozorováním okolního světa, vlastnoručním zkoumáním ve třídě i venku, kladením otázek „proč“, „jak to funguje“ a hledáním odpovědí, aranžováním příležitostí k zažití radosti z poznání.

Výuka na 2. stupni je charakterizovaná pokračováním podpory zvídavosti a postupného poznávání přírody společně s vytvářením struktury základních poznatků dovolujících orientaci, další poznávání, pozorování, experimentování (laboratorní práce, měření…), hledání praktických aplikací a vytvoření fundamentálních poznatků pro praktický život. Ke kvalitativnímu přistupuje i kvantitativní přístup s využitím digitální techniky a práce s daty.

Očekávané výsledky učení jsou rozdělené do pěti tematických okruhů.

Jsou podporovány vazby fyziky se všemi obory, nejvíce pak s ostatními přírodovědnými obory, matematikou a informatikou.

Optimální ověřování spočívá například v testování řešení „standardních situací“ cvičených ve výuce a jejich modifikací a malých rozšíření, porozumění prováděných experimentů, popisu a vysvětlování dějů vlastními slovy, aplikaci získaných poznatků v praktických situacích apod. Na 2. stupni lze ověřovat i schopnost kvantitativně vyřešit úlohy a praktické problémy.

Očekávané výsledky učení

Vlastnosti látek a měření veličin

Pohyb, síly a energie

Zvuk a světlo

Elektřina a magnetismus

Mikrosvět a makrosvět