na základě vlastních experimentů popíše vznik, vlastnosti a šíření zvuku; fyzikální vlastnosti zvuku dá do souvislosti s hudebním pohledem na zvuk

CAP-FYZ-003-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

V rámci OVU by se žák měl seznámit se vznikem zvuku a jeho vlastnostmi. Sluch je jeden ze smyslů, je proto užitečné rozumět zvuku jako takovému. Žák by se měl dozvědět i o škodlivosti přílišného hluku a možnostech, jak mu zabránit. Vzhledem k tomu, že se se zvukem setkává i v rámci hudební výchovy, nabízí se propojit oba pohledy (např. souvislost mezi frekvencí a výškou tónu).

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje zdroje zvuku v běžných situacích a vysvětlí tvoření zvuku v některých hudebních nástrojích
  • pomocí různých nástrojů (hlasivky, hudební nástroje, pravítko na stole, generátor tónů – např. v mobilní aplikaci) vytváří zvuk; různé zvuky vizualizuje pomocí digitálních aplikací a porovná jejich vlastnosti (frekvenci různě vysokých tónů apod.)
  • porovná rozdílné šíření zvuku a světla (rychlost šíření, zvuk je slyšet i za překážkou nebo za rohem apod.)
  • ilustruje rychlost zvuku ve vzduchu jako příklad velké, ale překonatelné rychlosti (např. výpočet vzdálenosti bouřky pomocí rozdílné doby zaregistrování blesku a hromu)
  • uvede příklady využití ultrazvuku (sonar, zobrazovací metoda v lékařství a další)
  • popíše potenciálně škodlivé důsledky zvuku, hluk změří a popíše způsoby ochrany před nadměrným hlukem

Očekávané výsledky učení