porovná jednotlivá skupenství látek na základě jejich typických vlastností, vlastnosti ilustruje konkrétními situacemi z vlastní zkušenosti a navrhne a provede experimenty, které umožní zjistit další vlastnosti

CAP-FYZ-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je základní poznávání vlastností látek různých skupenství. Podrobnější strukturu látek (molekuly, atomy a jejich struktura a chování částic) je vzhledem k mentálnímu vývoji žáků vhodnější zařadit do pozdější fáze výuky fyziky, příslušný výstup je v tématu Mikrosvět.

OVU pracuje se zkušeností žáků, jeho cílem je systematizovat jejich zkušenost s běžnými látkami. Současně je cílem výstupu trénovat badatelskou metodu – žáci si kladou otázky, navrhují experimenty a pomocí nich odpovídají na položené otázky.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • roztřídí vybrané látky ze svého okolí podle skupenství a označí takové, které zná ve více skupenstvích
  • pojmenuje typické vlastnosti jednotlivých látek daného skupenství
  • klade si otázky týkající se dalších vlastností látek, navrhne vhodný experiment, který mu pomůže na položené otázky odpovědět

Očekávané výsledky učení