realizuje aktivity podle vlastních či skupinových postupů

KPP-REA-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • motivuji a vyzývám žáky k přebírání iniciativy v učení i praktickém životě
 • nabízím žákům volnější úkoly, projekty, které jim umožňují aktivně se ptát, vybrat si témata, rozhodovat se, plánovat své akce, nést za ně odpovědnost a řešit je nezávisle, inovativními originálními přístupy
 • začleňuji do výuky kurzy přiměřené věku žáků zabývající se základy projektového managementu (plánování, organizování, řízení a sledování projektů od počáteční fáze až po dokončení)
 • pracuji se žáky na komplexním inovativním procesu Design Thinking, který je strukturován do pěti klíčových kroků: empatie - porozumění potřebám cílové skupiny, definice - co je třeba řešit, generování nápadů, vytváření různých prototypů a jejich testování s uživateli
 • poskytuji žákům nástroje a techniky pro rozhodování, jako je vytváření seznamů pro a proti a využívání rozhodovacích tabulek, kde sloupce reprezentují různé možnosti a řádky kritéria nebo faktory
 • zapojuji žáky do řízení a realizace akcí, žáci jsou (spolu)organizátory, (spolu)tvůrci různých aktivit školy: školní časopisy, besídky, výstavy, zahradní slavnosti a organizace zájmových kroužků pro veřejnost (spojení školy a komunity), sportovní turnaje, aktivity žákovského parlamentu, školní výlety, divadelní představení, dobrovolnické akce apod.
 • podporuji žáky a zaměřuji se na práci se zpětnou vazbou a reflexí – žáci oceňují, co se jim povedlo, pojmenovávají, co příště udělat jinak a jak, aby proces řízení a realizace zkvalitnili, pracují s chybou 
 • předkládám žákům téma hodnocení a minimalizace rizik, podporuji aplikaci jejich prevence do žákovských aktivit, projektů
 • přináším žákům příležitosti pro praktické trénování schopnosti rychle reagovat na změny, aplikovat kreativní myšlenky a inovace do praxe, transformovat tradiční procesy
 • zprostředkovávám žákům možnosti účasti na soutěžích a akcích s inovačním potenciálem, například Soutěž a podnikej, startupové aktivity inovačních center, Impact Hubu, otevřené dílny pro žáky typu FabLab, programy a metodická podpora pro žáky ve Střediscích ekologické výchovy aj.
 • reaguji na poptávku žáků, v kterých inovačních dovednostech se chtějí zlepšit
 • inspiruji a motivuji žáky pro rozvoj jejich inovačních dovedností ve volnočasových aktivitách, například zprostředkováním nabídky či realizací kroužků, táborů, letních žákovských škol zaměřených na výchovu k podnikavosti
 • podporuji ve škole interdisciplinární vzdělávání, které umožňuje žákům vidět věci z různých perspektiv a přicházet s inovačními myšlenkami
 • začleňuji inovativní myšlenky a přístupy do svých vzdělávacích aktivit, jsem pro žáky inspirací

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: přebírání iniciativy

 • zahajuje aktivity nebo řešení problémů ve škole i v běžném životě mimo školu
 • motivuje vrstevníky k větší aktivitě
 • přebírá zodpovědnost za proces seberozvoje
 • konkrétními aktivitami přispívá k udržitelnému rozvoji ve svém okolí i ve světě

komponenta: rozvažování a volba

 • rozhoduje se mezi různými možnostmi a zvažuje, co udělá nebo jak se zachová
 • postupuje při rozhodování obvykle následujícími kroky - identifikuje situaci, problém, který vyžaduje výběr
 • shromažďuje informace, data bádáním, experimentováním, konzultacemi i z vlastních zkušeností
 • stanovuje kritéria výběru
 • porovnává různé možnosti, které má k dispozici
 • vybírá nejlepší volbu pro danou situaci

komponenta: řízení realizace

 • vytyčuje si pro realizaci akce konkrétní cíle a časový harmonogram
 • rozděluje úkoly a deleguje odpovědnost
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi lidmi v realizačním týmu 
 • sleduje a vyhodnocuje průběh realizace, porovnává ho s plánem
 • přijímá opatření k nápravě odchylek a přizpůsobuje proces měnícím se okolnostem
 • projevuje samostatnost a zdravé sebevědomí i v dalších a složitější aktivitách

komponenta: minimalizace rizik

 • zařazuje do žákovských aktivit a projektů proces vyhodnocení a minimalizace rizik
 • vyhodnocuje potenciální dopady realizace nápadů a využívání příležitostí na cílovou skupinu a životní prostředí
 • včas rozpoznává potenciální rizika
 • stanovuje kroky pro minimalizaci rizik 
 • průběžně přezkoumává stav rizik a upravuje plány podle aktuální situace

komponenta: aplikace kreativních myšlenek či inovací

 • začleňuje kreativní myšlenky a inovativní přístupy do různých aktivit a projektů
 • transformuje procesy tak, aby byly schopné rychle reagovat na změny
 • reflektuje, uvědomuje si kvalitu toho, co dělá
 • navrhuje a plánuje nezbytné kroky ke zlepšení procesu

Očekávané výsledky učení