rozumí konkrétním informacím i jednoduchému mluvenému projevu jako celku, pokud je pronášen pomalu, zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

JJK-DCJ-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění konkrétním předvídatelným informacím v krátkém monologu nebo dialogu z okruhu procvičovaných témat.

Očekávaný výstup u žáků rozvíjí schopnost porozumění textu, přijímání informací ve formě textu nebo poslechu, práce s informacemi a rozvíjí schopnost soustředění na konkrétní požadovanou informaci, paměťové dovednosti, případně dovednost udělat si vlastní poznámky podle předem zadaných otázek.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prokazuje porozumění konkrétním informacím v poslechových textech, např. pantomimickým předvedením významu sdělení, grafickým znázorněním (obrázek, graf), odpovědí na otázku
  • prokazuje porozumění obsahu slyšeného textu různými způsoby, např. zjištěním konkrétních informací, zaznamenáním klíčových slov, přiřazením nadpisu, odpovědí na otázku, převyprávěním základních informací z textu, zaznamenáním údajů do tabulky, mapy nebo obrázku

Očekávané výsledky učení