v evidenci dat nastavuje zobrazení dat a používá funkce pro automatické zpracování dat s cílem řešit potřeby uživatelů

INF-INF-003-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí v rámci jedné tabulky získávat informace (odpovědi na položenou otázku) z velkého množství dat. Tabulka je v tomto případě chápána jako nástroj evidence dat, tj. součást informačního systému.

Žák se orientuje v získaných datech, čte je a interpretuje. Pomocí řazení, filtrování a dalších funkcí (např. součet, počet, minimum, maximum, průměr, podmínka) získává z dat informace, které jsou odpovědí na položenou otázku.

Nastavuje čitelné a přehledné zobrazení (i velkého počtu) dat. Získané informace vizualizuje a prezentuje srozumitelně pro ostatní, např. pomocí souhrnných tabulek, podmíněného formátování, grafů, infografiky. Volí přitom vhodný způsob vizualizace dat (např. typ grafu) s přihlédnutím k obsahu a k příjemcům sdělení.

Čtení, vyhledávání, zpracování, interpretace a vizualizace velkého množství dat patří mezi základní a na trhu práce vysoce žádané kompetence. U větších souborů dat je jejich (automatizované) počítačové zpracování zcela nutné.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

Vede navrženou evidenci dat, sleduje dodržování stanovených pravidel a postupů, hodnotí fungování evidence: spravuje evidenci dat, zadává data do tabulky, edituje je, nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku, automatizuje řešení zadaného problému.

  • nastavuje zobrazení dat v připravené (např. online dostupné) rozsáhlejší tabulce tak, aby mohl odpovědět na položenou otázku (získal potřebné informace), používá při tom řazení a filtrování dat včetně složených podmínek s využitím relačních (=, !=, <, >, <=, >=) a logických operátorů (and, or, not)
  • získává z dat (statistické) informace, využívá k tomu různé funkce (např. součet, minimum, maximum, průměr)
  • v evidencích dat (tabulkách), které sám vytvořil, navrhuje vhodné využití řazení a filtrování dat a využívání funkcí pro automatizaci zpracování dat
  • volí vhodné nástroje pro vizualizaci dat (souhrnné tabulky, grafy, infografiku apod.) s přihlédnutím k obsahu a k příjemcům sdělení

Očekávané výsledky učení