vyvíjí/inovuje matematické modely

ZGM-MOD-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zkušenost s modely

 • řeší problémy (modelové situace) v různých kontextech
 • využívá a vytváří matematické modely reálných situací
 • aplikuje vlastní zkušenosti, úsudek a získaný matematický aparát
 • hledá efektivní postupy
 • rozhoduje se o počtu opakování řešení modelových situací, na základě toho tvoří modely a upravuje postupy a struktury
 • pracuje s chybou
 • argumentuje své poznatky, které eviduje a matematizuje (dokáže přehledně zaznamenat postup řešení problému s využitím výrazů s čísly i s proměnnými)
 • používá a vytváří matematické modely reálných situací.

komponenta: odhad zobecňování kognitivních modelů

 • při opakovaném setkání s problémem (modelovou situací) rozpozná vzájemné vztahy a souvislosti mezi modelovými situacemi
 • souvislosti analyzuje, dokládá je konkrétními důkazy vzájemných vztahů a tyto souvislosti zobecňuje využívá a vhodně upravuje matematické modely reálných situací
 • k popisu a vyhodnocení využívá míru abstrakce (zaznamená postup řešení problému s využitím výrazů s proměnnými)
 • své závěry argumentuje

komponenta: záznam modelů

 • identifikuje vzájemné vztahy a souvislosti v kontextu reálného života a v nově zažívané situaci
 • aplikuje matematické modely a zákonitosti logiky při predikci vývoje a následně při rozhodování
 • hledá příležitosti k přenášení zákonitostí v nejrůznějších kontextech svého každodenního života
 • zařadí je do pro něj již známé struktury souvislostí
 • kreativně dokáže již známé modely upravit pro nově vzniklou situaci
 • zhodnotí přínos identifikovaných souvislostí v kontextu reálného života
 • kriticky hodnotí aplikované matematické modely a ověřuje jejich platnost v reálném kontextu
 • vnímá složitost reálného světa, formuluje poznatek možnosti použitelnosti matematických modelů v různorodých situacích a naopak jedna situace může být vyjádřena různými modely
 • argumentuje své závěry
 • reflektuje své postupy

Očekávané výsledky učení