využívá geotechnologie k získávání, zpracování, vizualizaci a sdílení geografických dat za účelem řešení reálných problémů

GEO-GEO-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je rozvinout dovednosti pro aktivní, bezpečné a kritické používání klíčových geografických digitálních technologií (geotechnologií). Jsou jimi geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) a globální navigační satelitní systémy (GNSS). Aktivním používáním se rozumějí dovednosti použití vybraných webových nebo mobilních aplikací pro získávání i tvorbu geografických dat, informací a map pro podporu učení a osvojení dalších očekávaných výstupů.

Geotechnologie jsou významným prostředkem pro získávání dat o všech zásadních tématech společnosti a prostředí pro život v současnosti – jako jsou změna klimatu, růst měst, migrace, konflikty ad. Odborníci na geografické vzdělávání se shodují na tom, že zapojování geotechnologií do vzdělávání podporuje řešení problémových úloh a rozvíjí kognitivně náročnější postupy. Osvojením těchto dovedností je podporováno budování geografické digitální kompetence. Je předpokládáno průběžné a důsledné rozvíjení tohoto OVU v návaznosti na další očekávané výstupy v předmětu geografie. 

Geografické digitální technologie (geotechnologie), mezi které patří zejména geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) a globální navigační satelitní systémy (GNSS), jsou významným prostředkem pro získávání, zpracování, vyhodnocení, interpretaci i sdílení dat o všech zásadních tématech společnosti i přírodním prostředí pro život v současnosti, jako jsou změna klimatu, růst měst, migrace, konflikty ad. Jejich aktivní, bezpečné a kritické používání je nezbytnou intelektovou výbavou všeobecně vzdělaného jedince žijícího v současném digitálním věku. Aktivním používáním se rozumějí dovednosti použití vybraných webových nebo mobilních aplikací pro získávání, zpracování i tvorbu geografických dat, informací a map pro podporu učení a osvojení dalších očekávaných výstupů. Tento OVU podtrhuje relevanci geografie pro každodenní život, neboť geotechnologie jsou v současnosti využívány širokou veřejností v běžných každodenních situacích.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • vlastními slovy charakterizuje geotechnologie, rozlišuje jejich základní typy (tj. geografické informační systémy, globální navigační satelitní systémy, dálkový průzkum Země atd.) a zvolí vhodné technologie pro řešení každodenních situací i složitějších geografických problémů
 • vysvětlí význam geotechnologií a jejich prostřednictvím tvořených digitálních map pro svůj osobní i budoucí profesní život, uvede příklady jejich nevhodného použití 
 • uvede příklady možného využití geotechnologií pro vlastní učení v geografii i dalších školních předmětech
 • navrhuje postupy využití vybraných geotechnologií v různých situacích
 • používá vybrané geotechnologie pro získávání geografických dat pro popis míst a regionů, jejich změn atp.
 • využívá webové mapy nebo jednoduchý GIS pro tvorbu map a prezentaci výstupů vlastní práce
 • vytváří a sdílí geografická data v souladu s etickými a bezpečnostními zásadami v reálném i virtuálním prostoru

Očekávané výsledky učení