využívá mapy k orientaci a vyjadřování o světě kolem nás

CJS-CJS-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem očekávaného výsledku učení je postupnými kroky rozvíjet schopnost žáka číst a tvořit mapy, ať už papírové, či elektronické, a rozvíjet tím prostorové myšlení a různé způsoby jeho vyjadřování.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • pomocí obrázkových znaků čte i vytvoří mapu známého místa
 • na základě znalosti názvů světových stran přiřazuje světové strany zdánlivým pohybům Slunce po obloze v průběhu dne (východ–západ)
 • zorientuje mapu
 • na mapě identifikuje světovou stranu, kde se určitý bod z pohledu čtenáře mapy nachází
 • používá legendu mapy
 • identifikuje v mapě místa a krajinné prvky, a to v jemu blízkých místech a regionech
 • s pomocí světových stran popisuje relativní polohu objektů a jevů v mapě
 • orientuje se pomocí mapy a mapových aplikací
 • určí vzdálenost dvou míst na mapě
 • popíše vyhledanou trasu v turistické mapě z hlediska reliéfu a typu krajiny a zdůvodní její volbu
 • vybere vhodnou mapu vzhledem k účelu

Očekávané výsledky učení