kriticky využívá mapy a další zdroje geografických dat pro vlastní učení i každodenní poznávání reality

GEO-GEO-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

OVU naplňuje část geografických dovedností označovaných jako mapové. Aktivní používání map a příbuzných kartografických produktů (především leteckých a satelitních snímků) zahrnuje dovednost číst jejich obsah, analyzovat a interpretovat geografické informace a tvořit mapy. Soubor dovedností je nezbytné vyváženě budovat na příkladech papírových i digitálních map a jejich souborů (atlasy, geoportály). 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že není možné pracovat s mapami a dalšími zdroji geografických dat a informací pouze na úrovni čtení informací (zahrnující polohu a atributy/vlastnosti objektů), ale vyčtené informace je nutné dále analyzovat a interpretovat v souvislostech. Tím dochází k rozvoji kognitivně náročnějších operací, mapy jsou pak nástrojem rozvoje geografického myšlení žáků. Je předpokládáno průběžné a důsledné rozvíjení tohoto OVU v návaznosti na další očekávané výstupy v předmětu geografie. Současná společnost bývá označována jako informační a vizuální, a to jako odraz snadné dostupnosti velkého množství dat, které vyžaduje vizualizaci pro dosažení přehlednosti a srozumitelnosti. 

V důsledku toho se čím dál častěji mnohé informace předávají prostřednictvím papírových i digitálních map a příbuzných kartografických produktů (především leteckých a satelitních snímků). Aktivní používání těchto zdrojů informací, tj. dovednost číst jejich obsah, analyzovat a interpretovat geografické informace v širších souvislostech a tvořit mapy, představuje nutnou intelektovou výbavu všeobecně vzdělaného jedince pro život v dnešním světě. OVU nadto podtrhuje globální trend rozvoje kognitivně náročnějších operací u žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše vlastnosti vybraných druhů map, mapám příbuzných znázornění (glóby, plány, letecké a satelitní snímky) a dalších zdrojů geografických dat a vysvětlí základní principy vizualizace prostorových dat v nich 
  • kriticky vybírá tištěné i digitální mapy a další zdroje geografických dat vhodné pro daný účel a situaci
  • čte, analyzuje a interpretuje obsah vybraných druhů map a dalších základních zdrojů geografických dat (leteckých a družicových snímků, glóbů, tabulek, grafů, souvislých textů, statistických ukazatelů) za účelem řešení různých geografických úloh
  • tvoří jednoduché mapy a další vybrané vizualizace (schémata, grafy, fotografie, animace, příp. videa) za účelem sdílení dat a informací o místech a regionech, zodpovídání geografických otázek či prezentování vlastních návrhů řešení geografických problémů

Očekávané výsledky učení