zhodnotí, jak se historické souvislosti a připomínání státních svátků, významných dnů a náboženských tradic podílí na utváření jeho osobní identity a identity lidí v jeho okolí

CAS-DEJ-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení představuje propojení historie se současným světem. Státní svátky, významné dny a slavná výročí jsou v mimoškolním prostředí každoročně četně medializovány, nezřídka jsou využívány za účelem propagací myšlenek a politických ideologií či stran. Očekávaný výsledek učení vede žáka ke kritickému myšlení, rozvíjí schopnost vzdorovat ideologickému zneužívání historických výročí, ale také schopnost utvářet si pozitivní vztah k historickým tradicím, které považuje za důležité.

Žák spojí historicky významné dny v kalendáři s historickými událostmi (včetně vybraných evropských dnů ustanovených Evropským parlamentem). Popíše a vysvětlí jejich historický kontext a současný význam, včetně svého postoje k nim. S využitím příkladů ideologického zneužívání státních svátků, významných dnů a slavných výročí v minulosti (prvomájové průvody v období socialismu; tendenčně prosovětské oslavy Dne vítězství 9. května; Den upálení mistra Jana Husa z perspektivy první republiky, protektorátu, vlády KSČ atd.) vysvětlí, proč společnost a její vedoucí představitelé významné dny, státní svátky a náboženské tradice potřebuje.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • za pomoci různých zdrojů zjišťuje faktografické informace o státních i ostatních svátcích v České republice, významných dnech a slavných výročích v kontextu evropských i světových dějin 
  • posoudí význam a aktuálnost vybraných státních svátků a významných dnů, vztahuje je k vlastní zkušenosti (např. s oslavami daného svátku nebo významného dne) 
  • diskutuje o tom, jaký vliv na utváření identity (zvolené skupiny, národa, ale i občana) státní svátky a výročí mohou mít a mají (nebo zjednodušeně: Proč se státní svátky a významné dny každoročně připomínají?) 
  • s využitím dobových pramenů posuzuje vliv propagandy na připomínku státních svátků a významných dní v dějinách, interpretuje potenciální motivace a cíle vládnoucích režimů
  • na základě kritického posouzení významu svátků si utváří vztah k historickým tradicím

Očekávané výsledky učení